Έτσι, η KaPa Data Consulting μπορεί να προσφέρει:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-ρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 τόσο σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών, όσο και σε νομικό επίπεδο
 • Σύνταξη Compliance Plan, με αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR
 • Τεχνολογικές λύσεις που αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων και τεχνο-λογιών (IT Consulting)
 • Παραμετροποίηση υφιστάμενων συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού
 • Designing and Implementing Effective Privacy and Security Plans
 • Υπηρεσία DPO (Data Protection Officer)
 • GDPR Auditing services
 • Παροχή και προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου, μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, η δημιουργία, επεξεργασία, εγκατάσταση και εν γένει παροχή υπηρεσιών σε σχέση με προγράμματα και εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού και βάσεις δεδομένων, καθώς και η διερεύνηση και επεξεργασία προγραμμάτων και εφαρμογών λογισμικού
 • Παροχή συμβουλευτικών, διαχειριστικών και τεχνικών υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση, διοίκηση, μηχανοργάνωση, λειτουργία, ποιοτικό έλεγχο και προετοιμασία για πιστοποίηση ISO, η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί των αντικειμένων των ανωτέρω παραγράφων, η συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών και η ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών διοίκησης, εκσυγχρονισμού λειτουργίας και υποστήριξης σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις και οργανισμούς οποιασδήποτε νομικής μορφής, του δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα
 • Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών, μελετών επενδυτικών σχεδίων, αναπτυξιακών μελετών, μελετών επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως και οι μελετών-κατασκευών πολιτικών μηχανικών
 • Διαχείριση, προώθηση και αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναμικού.

Ανθρώπινο δυναμικό

Διαθέτουμε στελέχη που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης, το άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τον επαγγελματισμό τους. Παράλληλα, η εταιρεία προάγει αξίες που δημιουργούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα και η προσήλωση στα αποτελέσματα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της KaPa Data Consulting μοιράζεται το όραμα της εταιρείας και υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων της, μέσα σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και αυξημένης κοινωνικής ευθύνης